เมนูหลัก

พล452การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทรัพยากรในน้ำ
Development of Natural Products from Aquatic Resources
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว100 หรือ
คม100 หรือ
ชว350 หรือ
คม320
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2559 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์10:00-12:00FT(ประมง) 1101106C110W    
  เสาร์13:00-16:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ที่มีรายชื่อเท่านั้น
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 541W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 ชุมพร
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00402716C30228W    
  พฤหัสบดี09:00-12:00LAB3701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส
สำรองให้:การประมง ชั้นปี 230-22-8
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทรัพยากรในน้ำมาใช้ประโยชน์เป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสำอางจะต้องมีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน โดยมีการตรวจสอบทางเคมี การสกัดสารสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นซึ่งประกอบด้วย
การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ระงับปวด โดยนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเพิ่มมูลค่าและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในน้ำเชิงพาณิชย์ เช่น การทำเครื่องสำอางจากทรัพยากรทางน้ำ รวมทั้งให้มีการนำเสนอผลงานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของนักศึกษา The development of natural products from aquatic resources as a nutraceutical and cosmeceutical products will be tested on biological activities for support the sciencentific data. Phytochemical testing, extraction and
biological activities will be evaluated potential. The preliminary screening of antioxidant, anti-inflammatory and analgesic activities will be examined. The knowledge of the determination will be added the value of natural products and
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47