เมนูหลัก

ภส114เลขะนิเทศ 1
Graphic Communication 1
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม, ภูมิสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต2 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:ภส115, ภส115
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:002-301109L35341W    
  อังคาร13:00-17:002-301109L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: *สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมเท่านั้น*
Course Description
การเรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับเลขะศิลป์และการเขียนแบบเพื่อสื่อสารงานออกแบบขั้นต้น การเขียนแบบด้วยมือเปล่าและใช้เครื่องมือ การสเกทช์ภาพ การเขียนภาพทิวทัศน์ ทัศนียภาพ (Perspective Drawing)
การเขียนสัญลักษณ์ การเขียนภาพสองมิติ สามมิติ การแรเงาด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ
Learning and practices of basic graphic arts and drawing for Design Communication; drawing by hand and tools; sketch, landscape, and perspective drawing; symbolic drawing; two and three dimensional drawings; shading with various techniques and tools.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47