เมนูหลัก

ภส115เลขะนิเทศ 2
Graphic Communication 2
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม, ภูมิสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ภส114
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  12 อังคาร13:00-14:002-301109C35314W    
  อังคาร14:00-20:002-301109L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา "ภูมิสถาปัตยกรรม"
Course Description
การศึกษาและฝึกทักษะในวิธีการและเทคนิคเชิงเลขะนิเทศของการแสดงแบบภูมิสถาปัตยกรรม หลักการและวิธีการเขียนภาพร่าง แบบแปลน แผนผัง รูปตัด รูปตั้ง ทัศนียภาพ และวิธีการทำแบบจำลองในงานภูมิสถาปัตยกรรม

Study and practice of graphic communication methods and techniques for landscape architectural presentation; principles and methods of sketch and drawing of plans, sections, elevations, and perspectives; methods of landscape architectural model building.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47