เมนูหลัก

สธ496โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System Project
สังกัดบริหารธุรกิจ, ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (0-9-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สธ311 และ สธ312 หรือ
สธ301 และ สธ306 หรือ
สธ306 และ สธ311
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์18:00-21:00TBA(แพร่)TBAL871W    
  อังคาร18:00-21:00TBA(แพร่)TBAL      
  ศุกร์18:00-21:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ
อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปี 49-7-2
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
สนับสนุนให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการวางแผน การแก้ไขปัญหา การนำเสนอโครงงาน และการจัดเตรียมเอกสาร นอกจากนั้น ยังเป็นการฝึกนิสัยการทำงานของนักศึกษาให้มีความประณีต
รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
Encouraging students to use their initiative and develop their own business-information-system work pieces through planning, problem solving, project presentation, and document preparation;
training students to work thoroughly, carefully, and safely, and to realize the importance of work quality and work ethic.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47