เมนูหลัก

ชป331แพลงก์ตอนวิทยา
Planktonology
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00FT(ประมง) 1101106C61601W    
  อังคาร09:00-12:00Lab แพลงค์ตอน106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 58
  02 จันทร์08:00-10:00FT(ประมง) 1101106C60600W    
  ศุกร์09:00-12:00Lab แพลงค์ตอน106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 58
  03 จันทร์10:00-12:00FT 1302106C35332W    
  จันทร์13:00-16:00Lab แพลงค์ตอน106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นายเทพพิทักษ์ บุญทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 2 ปี รหัส 60
Course Description
ลักษณะอนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ ในแหล่งน้ำ วิธีการเก็บตัวอย่าง ตลอดจนการวิเคราะห์ จัดจำแนกแพลงก์ตอน ในห้องปฏิบัติการ หลักเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน และประโยชน์ของแพลงก์ตอนต่อสัตว์น้ำ มีการศึกษานอกสถานที่

The morphology and taxonomy of phytoplankton and zooplankton in water are discussed. This class also covers sampling method, analysis and classification of plankton in laboratory.
The culture and application of plankton to aquatic animals are included. Field trip is required.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47