เมนูหลัก

จป112สมุทรศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการประมง
General Oceanography for Fisheries
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  http://www.chumphon2.mju.ac.th/E-learning/Elearning/Weerachai/index.html
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-10:00FT(ประมง) 1101106C1003763W    
  พฤหัสบดี10:00-13:00FT(ประมง) 1101106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง ตกค้าง เท่านั้น
Course Description
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลก ทวีป ทะเล และมหาสมุทร โดยใช้ความรู้พื้นฐานทาง ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา นิเวศวิทยา และอุตุนิยมวิทยา ในการอธิบายการเกิดขึ้นของโลก ทวีป น้ำทะเล มหาสมุทร ชายฝั่ง พื้นท้องทะเล ตะกอน
คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ำทะเล คลื่น น้ำขึ้นน้ำลง กระแสน้ำ การเกิดลม และการถ่ายเทความร้อน ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเล และการดำรงชีพในทะเล มหาสมุทร และชายฝั่ง
Study on basic knowledge of the earth continents and ocean by using the basic of geography, geology, physics, mathematics, chemistry, biology, ecology and meteorology to apply the origin of earth, continents seawater, ocean,
coast, oceanic bottom, chemical and physical properties of seawater, wave tides and currents, wind and heat flow, interaction between marine organism and their living.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47