เมนูหลัก

จป314การจัดการของเสียทางการประมง
Fishery Waste Management
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:30-10:30FT 1302106C75750W    
  จันทร์18:00-21:00FT(ประมง) 1101106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
  02 พุธ08:30-10:30FT 1302106C75723W    
  ศุกร์18:00-21:00FT(ประมง) 1101106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
Course Description
แหล่งที่มาของของเสีย ลักษณะของเสีย และของเหลือแบบต่าง ๆ จากกิจกรรมทางการประมง ผลกระทบของเสียทางการประมง การตรวจและวัด แนวทางการจัดการของเสียอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดของเสีย การใช้ประโยชน์ของเสีย เทคโนโลยีสะอาด
การกำจัดและควบคุม และระบบการผลิตสัตว์น้ำแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และระบบการผลิตสัตว์น้ำทางเลือกอื่นที่น่าสนใจ ศึกษาและดูงานระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ประสบผลสำเร็จ
Study on environmental problem; water pollution by fisheries activities and their impacts : Fishery waste sources, characteristics, and types from fisheries and aquaculture activities; determination techniques; methods to deal with sustain fishery waste
management such as waste reduction, waste utilization, clean technology, waste remediation and control, environmental-friendly aquaculture etc. and practices
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47