เมนูหลัก

จป315การจัดการระบบมาตรฐานทางการประมง
Fishery Standard System Management
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-14:00FT(ประมง) 1301106C15012822W    
  ศุกร์12:00-13:00FT(ประมง) 1301106C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
  02 พฤหัสบดี13:00-16:00FT(ประมง) 1101106C1501473W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
Course Description
ความสำคัญและความเป็นมาของระบบมาตรฐานการผลิตทางการประมงต่ออุตสาหกรรมประมง มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ระบบมาตรฐานและการตรวจรับรอง ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สินค้าสัตว์น้ำ การแปรรูป เช่น ระบบมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติทางการประมงที่ดี การประมงอย่างมีความรับผิดชอบ ของประเทศไทยและสากล มาตรฐานสุขลักษณะและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางการประมงที่ใช้ในปัจจุบัน
Importance and overview of fishery production standard system in sustainable fishery industrial. Thai Agricultural Commodity and Food Standard. Fishery standard, Certification and management system for Aquaculture, commodity and processing :
Good aquaculture practices, Code of Conduc for responbility fisheries, Organic aquaculture standard etc. and related laws
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47