เมนูหลัก

จป415เครื่องมือประมงกับการจัดการประมงอย่างยั่งยืน
Fishing Gears for Sustainable Fishing Resources
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00FT(ประมง) 1101106C1031012W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
Course Description
ชนิดและวิธีทำการประมงของเครื่องมือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การทำประมงอย่างรับผิดชอบ การศึกษาประสิทธิภาพและขนาดของเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการจับสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ เพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน

Types of fishing gears and fishing methods which are currently applied, responsible fishing, suitable catch per unit effort of fishing gears for sustainable fisheries are discussed.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47