เมนูหลัก

จป415เครื่องมือประมงกับการจัดการประมงอย่างยั่งยืน
Fishing Gears for Sustainable Fishing Resources
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00FT(ประมง) 1101106C1001000W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
  02 อังคาร13:00-16:00FT(ประมง) 1101106C1008614W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
 ชุมพร
  01 อังคาร13:00-14:30307716C15114W    
  ศุกร์13:00-14:30404716C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส
สำรองให้:การประมง ชั้นปี 4
การประมง ปี 3 ขึ้นไป
15-11-4
15-0-15
สอบกลางภาค: 27 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 406
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 401
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล อังคณานนท์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ปณิดา กันถาด กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ชนิดและวิธีทำการประมงของเครื่องมือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การทำประมงอย่างรับผิดชอบ การศึกษาประสิทธิภาพและขนาดของเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการจับสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ เพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน

Types of fishing gears and fishing methods which are currently applied, responsible fishing, suitable catch per unit effort of fishing gears for sustainable fisheries are discussed.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47