เมนูหลัก

บช251กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบัญชี
Law for Business and Accounting
สังกัดบริหารธุรกิจ, บัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:30BA 301107C84840W    
  ศุกร์08:00-09:30BA 301107C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 294-81-13
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2561 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2561 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สำหรับสาขาบัญชี ปี 2 เท่านั้น
  02 อังคาร09:30-11:00BA 301107C92920W    
  ศุกร์09:30-11:00BA 301107C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 294-92-2
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2561 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2561 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สำหรับสาขาบัญชี ปี 2 เท่านั้น
  03 อังคาร13:00-14:30ศร201_1125C97961W    
  ศุกร์13:00-14:30ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 396-95-1
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2561 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 503
24 ส.ค. 2561 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 501
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลินดา อริยเดช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2561 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 501
24 ต.ค. 2561 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 503
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริกา มณีพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สำหรับสาขาบัญชี ปี 3 เท่านั้น
  04 อังคาร14:30-16:00ศร201_2125C96960W    
  ศุกร์14:30-16:00ศร201_2125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 396-83-13
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2561 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 301
24 ส.ค. 2561 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 305
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2561 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 301
24 ต.ค. 2561 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 305
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อรทัย ดุษฎีดำเกิง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สำหรับสาขาบัญชี ปี 3 เท่านั้น
 แพร่
  01 จันทร์10:30-12:00N202:811811C301911W    
  พฤหัสบดี10:30-12:00N202:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 224-19-5
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจในส่วนที่ว่าด้วย การซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ นายหน้า กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท บริษัทมหาชนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และพระราชบัญญัติการบัญชี
The study of the principles of law, specific contracts of the civil and commercial code such as sale, exchange, hire of property, hire–purchase, the suretyship, the mortgage, the pledge, agency, brokerage;
the Civil and Commercial Code relating to incorporation, power and duty of a company, a partnership, the laws regulating a public company, the Securities and Exchange Act and the Accounting Act.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47