เมนูหลัก

ทอ330การประกันคุณภาพและกฎหมายอาหาร
Food Quality Assurance and Law
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:ทอ331
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:00PL04804C20155W    
  พฤหัสบดี11:00-12:00N109:811811C      
  พฤหัสบดี16:00-19:00PL01804L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 315-15-0
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ความสำคัญและหลักการของการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ ปัจจัยคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพด้านกายภาพและประสาทสัมผัส สถิติที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ กฎหมายและมาตรฐานอาหารของไทยและต่างประเทศ

Importance and principles of quality control and quality assurance, quality factors, measurement of physical and sensory qualities, statistics for quality control, Thai and international food law and standards.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47