เมนูหลัก

ทอ496ปัญหาพิเศษ
Special Problems
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (0-9-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 52520W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์
อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
  01 เสาร์08:00-17:00TBA(แพร่)TBAL302010W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ
อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 420-20-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การศึกษางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การแนะนำและควบคุมของอาจารย์ แล้วเรียบเรียงเป็นรายงาน

Individual studies on specific research topics in food science and technology; The course allows individuals to pursue research on topics of interests under the guidance and supervision of a faculty member;
A written report is required for the completion of the course.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47