เมนูหลัก

ศศ416กระแสโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจโลก
Globalization and the World Economy
สังกัดเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ศศ215 และ ศศ217 หรือ
ศศ215 และ ศศ217 หรือ
ศศ215 และ ศศ217 หรือ
ศศ215 และ ศศ217 หรือ
ศศ215 และ ศศ217 หรือ
ศศ215 และ ศศ217 หรือ
ศศ213 และ ศศ214
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:00TBA(แพร่)TBAC330W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน ชั้นปี 43-3-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่สำคัญรวมทั้งการประยุกต์ทฤษฎีต่างๆดังกล่าวไปใช้วิเคราะห์ในหลายๆบริบททั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อตลาดเงินและตลาดสินค้าระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ
นโยบายภาครัฐ และการปรับตัวเพื่อให้เป็นสากลของธุรกิจ นอกจากนี้แนวคิดทางทฤษฎียังถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจโลก ปรากฏการณ์ต่างๆ ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการวิพากษ์ประเด็นทางด้านกระแสโลกาภิวัตน์และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ มหภาค
An emphasis on the essential concepts in macroeconomics as well as several applications in a global, regional and national context, the modern concept of globalization, its causes and effects, especially the effects on the world financial
and commodity markets, the multinational enterprises and government policies, the internationalization of business
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47