เมนูหลัก

กจ405การจัดการระบบสารสนเทศในองค์การ
Information System Management in Organization
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: กจ300 หรือ
บธ301 หรือ
กจ202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์11:00-12:30ศร201_1125C1501500W    
  พฤหัสบดี11:00-12:30ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
สำรองให้:การจัดการ ชั้นปี 4150-139-11
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับสาขาการจัดการ ปี 4 เท่านั้น
 ชุมพร
  01 อังคาร10:00-11:30306716C25169W    
  ศุกร์10:00-11:30306716C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
สำรองให้:การจัดการ ชั้นปี 325-16-9
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 404
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น หัวหน้าห้อง
อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ กรรมการห้อง
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 404
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ศึกษาความสำคัญของการจัดการระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ
ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ
The study of the importance of management information systems, data and information across a business enterprise. The structure of management information systems, information technology hardware and software, technologies for information
systems communications, databases, office automation, information systems in business organizations as well as information systems to support management in planning, controlling,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47