เมนูหลัก

กจ493สัมมนาทางการจัดการ
Seminar in Management
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00ศร201_1125C2072061W    
  พุธ10:00-12:00ศร201_1125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
สำรองให้:การจัดการ ชั้นปี 4212-205-7
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
26 ต.ค. 2561 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2309
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: สำหรับสาขาการจัดการ ปี 4 เท่านั้น
 ชุมพร
  01 จันทร์13:00-15:00402716C16151W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00402716C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย
สำรองให้:การจัดการ ชั้นปี 415-14-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักศึกษาให้ค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการจัดการที่เป็นปัจจุบัน โดยการเรียนรู้ และหยิบยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือใช้เป็นกรณีศึกษา เพื่อนำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน โดยการควบคุมและแนะนำของหลักสูตร

This course aims to train students to research and analyse current management issues by learning through staging an event that actually occurs, or via a case study to present and discuss in class. Practical work is overseen and supervised by staff.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47