เมนูหลัก

กง471ปัญหาและประเด็นทางการเงิน
Problems and Issues in Finance
สังกัดบริหารธุรกิจ, การเงิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์15:00-17:00ศร201_1125C82820W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ สาขาวิชาการเงิน ปี 4
  02 อังคาร15:00-17:00ศร204125C87870W    
  อังคาร17:00-19:00ศร204125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ สาขาวิชาการเงิน ปี 4
Course Description
ศึกษาถึงการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการเงินที่เป็นปัจจุบันโดยการเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือให้นักศึกษาวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นำให้ได้สรุปที่สมเหตุสมผลและมีความถูกต้องในเชิงวิชาการ
Study analysis of the current financial problems by learning from the actual situation or case study analysis as a tool for students and share ideas together. The instructor leads a reasonable and accurate summary of the academic.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47