เมนูหลัก

วก370เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม
Farm Machinery
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิศวกรรมเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00E 101104C81792W    
  พฤหัสบดี15:00-18:00อ.ปฏิบัตการวิศวะ104L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
สอบกลางภาค: 20 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 จันทร์13:00-15:00E 101104C75669W    
  ศุกร์08:00-11:00อ.ปฏิบัตการวิศวะ104L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
สอบกลางภาค: 20 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 อังคาร08:00-10:00E 101104C95923W    
  อังคาร15:00-18:00อ.ปฏิบัตการวิศวะ104L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
สอบกลางภาค: 20 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  04 อังคาร08:00-10:00E 101104C786315W    
  ศุกร์15:00-18:00อ.ปฏิบัตการวิศวะ104L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
สอบกลางภาค: 20 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร305
20 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร303
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  05 เสาร์13:00-15:00E 117104C80080W    
  เสาร์15:00-18:00อ.ปฏิบัตการวิศวะ104C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนศ.ฟาร์มอัจฉริยะ
Course Description
การทำงาน การดัดแปลง การปรับและการซ่อมเครื่องทุ่นแรงใช้ในการผลิต เช่น เครื่องพรวน เครื่องหยอด เครื่องใส่ปุ๋ย เครื่องพ่นยาและเครื่องเก็บเกี่ยว เน้นหนักภาคปฏิบัติในฟาร์มพืชไร่นา พืชสวน ฯลฯ

The importance of insect, insect classification, insect external and internal anatomy, growth and development of insect, feeding modes, life cycles and behavior, ecology and identification of insects and mites that important to economic crops,
principle of insect pest control, collection and preserved insect samples.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47