เมนูหลัก

กต490สัมมนาการตลาด
Seminar in Marketing
สังกัดบริหารธุรกิจ, การตลาด
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-17:00ศร201_1125C1011010W    
  ศุกร์15:00-17:00ศร201_1125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น
สำรองให้:การตลาด ชั้นปี 4100-100-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับสาขาการตลาด ปี 4 เท่านั้น
  02 อังคาร08:00-10:0080-301147C98980W    
  ศุกร์08:00-10:0080-301147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น
สำรองให้:การตลาด ชั้นปี 4100-95-5
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับสาขาการตลาด ปี 4 เท่านั้น
 แพร่
  01 พุธ08:00-10:00TBA(แพร่)TBAC20173W    
  พุธ10:00-12:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม
สำรองให้:การตลาด ชั้นปี 417-17-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การเขียนโครงการสัมมนาทางการตลาด การวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันทางการตลาด การทบทวนองค์ความรู้ทางการตลาด การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจทางการตลาดอย่างมีระบบ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
การนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการจัดสัมมนาทางการตลาด และการฝึกปฏิบัติ
The seminar program for marketing. Current events marketing and review of marketing knowledge. Analysis of case studies to marketing decision making system. Participation in the comments of the various techniques used in marketing
seminars and practice.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47