เมนูหลัก

ชป231การดำน้ำเพื่อการประมง
Scuba Diving for Fisheries Science
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:00-09:00FT(ประมง) 1101106C503416W    
  เสาร์09:00-12:00FT(ประมง) 1101106L      
  เสาร์13:00-16:00FT(ประมง) 1101106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมงเท่านั้น
 ชุมพร
  01 พุธ08:00-09:00303716C30273W    
  พุธ09:00-12:00303716L      
  เสาร์09:00-12:00303716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์
สำรองให้:การประมง ชั้นปี 4
การประมง ปี 1 ขึ้นไป
การประมง ทุกชั้นปี
การประมง ทุกชั้นปี
รัฐศาสตร์ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-17-13
30-0-30
30-0-30
30-7-23
สอบกลางภาค: 28 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 401
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 2 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 308
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ธุวพล ทองอินทราช กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
อุปกรณ์ การติดตั้งและใช้อุปกรณ์ในการดำน้ำ การเลือกใช้อุปกรณ์ดำน้ำ ฝึกทักษะในการใช้อุปกรณ์ในการดำน้ำและการดำน้ำ วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการดำน้ำ ไนโตรเจน และผลของไนโตรเจนต่อการดำน้ำ การวางแผนและการบันทึกในการดำน้ำ สถานการณ์ใต้น้ำและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำน้ำ การดำน้ำเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ และการวิจัย ภาคปฏิบัติในสระน้ำ ประกอบด้วย การทดสอบทักษะการว่ายน้ำและการดำน้ำ ทักษะการดำน้ำด้วยท่อหายใจ ทักษะในการดำน้ำโดยใช้ถังอัดอากาศ ทักษะในการลอยตัว การปฏิบัติตัวในสถานการณ์ที่อากาศหมดถัง
ประเมินผลการดำน้ำโดยใช้ถังอัดอากาศในสระน้ำ ภาคปฏิบัติในทะเล ประกอบด้วย การดำน้ำโดยใช้ท่อหายใจ ทักษะพื้นฐานในการดำน้ำโดยใช้ถังอัดอากาศ การควบคุมการลอยตัวและการช่วยชีวิต การแบ่งอากาศหายใจให้คู่ดำน้ำ การหาทิศทางใต้น้ำ
Study on equipments and installation of diving equipments, diving equipments selection and practical skills in diving and equipments using, science for diving and nitrogen effect in diving, dive planning and record, situations and emergency in diving,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47