เมนูหลัก

พล222การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
Aquatic Animal Breeding
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00FT(ประมง) 1101106C60591W    
  จันทร์13:00-16:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 58
  02 จันทร์10:00-12:00FT(ประมง) 1101106C60546W    
  ศุกร์13:00-16:00ภาคประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 58
Course Description
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อลักษณะปรากฏ การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมอัตราซ้ำ และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ระบบการคัดเลือกและการผสมพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อพัฒนาพันธุกรรมของปศุสัตว์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47