เมนูหลัก

พล341เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
Appropriated Technology for Sustainable Fishery Resources
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00FT(ประมง) 1101106C101974W    
  อังคาร18:00-21:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ. สาขาการประมง 4 ปี รหัส 57
Course Description
การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมงในสภาวะโลกร้อน การนำเทคโนโลยีระบบปิดต่าง ๆ มาผลิตสัตว์และพืชน้ำให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงในทางอุตสาหกรรม
การลดปัจจัยเสี่ยงและลดต้นทุนการผลิตในสภาวะอุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีที่ยั่งยืน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47