เมนูหลัก

พล421การเพาะเลี้ยงกุ้ง
Shrimp Culture
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00FT(ประมง) 1101106C1201191W    
  พุธ10:00-13:00FT(ประมง) 1101106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 58
Course Description
ชนิดของกุ้งที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ การเพาะกุ้งน้ำจืด การเพาะกุ้งทะเล การเลือกสถานที่และการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงกุ้ง การเตรียมบ่อและการเลี้ยงกุ้ง การจัดการด้านอาหารและคุณภาพน้ำในระหว่างการเลี้ยง การจับกุ้ง โรค และวิธีป้องกันกำจัด การเลี้ยง
กุ้งระบบปิด ระบบการเลี้ยงกุ้งตามมาตรฐาน GAP และ COC เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อการเลี้ยงกุ้งแบบยั่งยืน
This course deals with economically important shrimp and freshwater prawn. Site selection, farm set up, pond preparation, feed and feeding, water quality management, fish health management, fish harvest and accessibility to farm GAP and
COC standard are discussed. Closed system culture for environment preservation and sustainable activities are included.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47