เมนูหลัก

ชป411พรรณไม้น้ำ
Aquatic Plants
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00FT(ประมง) 1101106C1004258W    
  พฤหัสบดี09:00-12:00FT(ประมง) 1101106C      
  พุธ09:00-12:00FT(ประมง) 1301106L      
  พุธ13:00-17:30FT(ประมง) 1301106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รายวิชาเลือกเสรี
Course Description
ลักษณะทางอนุกรมวิธาน การจัดจำแนก ถิ่นกำเนิดและนิเวศวิทยาของวงศ์และสกุลของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย คุณประโยชน์และโทษของพรรณไม้น้ำ ความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของพรรณไม้น้ำ และการเก็บรวบรวมและรักษาตัวอย่างพรรณไม้น้ำ

Taxonomic characteristics, classification, habitat and ecology of native families and genera of aquatic plants in Thailand. Benefits and disadvantages of aquatic plants. The economic significance of aquatic plants. The collection and
aquatic plants preservation.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47