เมนูหลัก

ชป241ทรัพยากรสัตว์น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ
Aquatic Resources and Biodiversity
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:00FT(ประมง) 1101106C100982W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
Course Description
ความหมายของทรัพยากร และสัตว์น้ำ ประเภท ข้อมูลปริมาณและชนิดสัตว์น้ำ ประโยชน์และอัตราการทดแทนของสัตว์น้ำ แนวทางการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งเป็นระบบและวิธีการการใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
แนวทางการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำคุณลักษณะของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายในเรื่องชนิด (Species diversity) ความหลากหลายของพันธุกรรม (Genetic diversity) ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecosystem diversity) ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
ปัจจัยที่มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
The denotation of resource, amount and type aquatic animals, benefit and replacement rate of aquatic animals, the approach of sustainable aquatic animal management composed with species diversity, genetic diversity, ecosystem diversity.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47