เมนูหลัก

สศ242การผลิตโคและกระบือ
Cattle and Buffalo Production
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, โคนมและโคเนื้อ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร11:00-12:30AT 1203112C50455W    
  ศุกร์11:00-12:30AT 1203112C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ลักษณะพันธุ์โคนมโคเนื้อ และกระบือ ความเป็นมาและระบบการเลี้ยงในประเทศไทยอาหารและการให้อาหาร การเลี้ยงดูในระยะต่าง ๆ การสืบพันธุ์ โรคและสุขาภิบาล อุปกรณ์และโรงเรือน และการตลาด

Characteristics of dairy, beef cattle and buffalo breeds, history and farming in Thailand, feed and feeding, raising in each stage, reproduction, diseases and sanitation, equipment, housing and marketing

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47