เมนูหลัก

ศท012จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
Psychology and Human Behavior
สังกัดศิลปศาสตร์, กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
รายวิชาเทียบเท่า:ศท012, 10700201
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:30ศร403125C100946W    
  พฤหัสบดี08:00-09:30ศร403125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 จันทร์08:00-09:30ศร401125C1008812W    
  พฤหัสบดี08:00-09:30ศร401125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พีรดา ประจงการ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 จันทร์14:30-16:00ศร306125C1007525W    
  พฤหัสบดี14:30-16:00ศร306125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-501
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-501
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์พสุนิต สารมาศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  04 จันทร์13:00-14:30ศร301125C1006832W    
  พฤหัสบดี13:00-14:30ศร301125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พีรดา ประจงการ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  05 1000100W   CLOSED 
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  06 อังคาร08:00-09:30ศร302125C1011010W    
  ศุกร์08:00-09:30ศร302125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์พีรดา ประจงการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  07 อังคาร08:00-09:30ศร401125C1007327W    
  ศุกร์08:00-09:30ศร401125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์วาสนา ศรีรักษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ธีรภัทร จิโน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  08 1000100W   CLOSED 
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  09 จันทร์09:30-11:00ศร401125C1007822W    
  พฤหัสบดี09:30-11:00ศร401125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พีรดา ประจงการ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  10 จันทร์09:30-11:00ศร302125C1005941W    
  พฤหัสบดี09:30-11:00ศร302125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์อนงค์กร เทรล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  11 จันทร์11:00-12:3080-502147C1007822W    
  พฤหัสบดี11:00-12:3080-502147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์อนงค์กร เทรล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  12 1000100W   CLOSED 
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  13 อังคาร14:30-16:00ศร201_1125C1008812W    
  ศุกร์14:30-16:00ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ดาว แสงบุญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  14 1000100W   CLOSED 
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  15 อังคาร13:00-14:30ศร403125C1005743W    
  ศุกร์13:00-14:30ศร403125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์พีรดา ประจงการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oรองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  16 อังคาร13:00-14:30ศร201_2125C1006832W    
  ศุกร์13:00-14:30ศร201_2125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ดาว แสงบุญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
 แพร่
  01 พฤหัสบดี10:30-12:00N104:811811C20012179W    
  ศุกร์10:30-12:00N104:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 1
เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 3
ชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปี 2
พัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1
7-7-0
65-65-0
3-3-0
13-13-0
22-22-0
10-10-0
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
28 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์กษมา ถาอ้าย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
24 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์กฤดิลดา ล้วนเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
 ชุมพร
  01 จันทร์08:00-09:30303716C70628W    
  พฤหัสบดี08:00-09:30303716C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
สำรองให้:การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชั้นปี 1
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 2
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ชั้นปี 1
70-6-64
70-17-53
70-12-58
70-17-53
70-5-65
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 301
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส กรรมการกำกับห้องสอบ 2
อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด กรรมการกำกับห้องสอบ 2
อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
Course Description
ศึกษาแนวคิดทางด้านพฤติกรรม พื้นฐานชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการมนุษย์ กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม

Perspectives in behavior; biological foundations of behavior; human development; mental processes; personality; health behavior; social behavior

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47