เมนูหลัก

ศท012จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
Psychology and Human Behavior
สังกัดศิลปศาสตร์, กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:30Online ศิลปศาสตร102C1005842W    
  พฤหัสบดี08:00-09:30Online ศิลปศาสตร102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 จันทร์09:30-11:00Online ศิลปศาสตร102C1000100W   CLOSED 
  พฤหัสบดี09:30-11:00Online ศิลปศาสตร102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 จันทร์09:30-11:00Online ศิลปศาสตร102C1000100W   CLOSED 
  พฤหัสบดี09:30-11:00Online ศิลปศาสตร102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  04 อังคาร08:00-09:30Online ศิลปศาสตร102C100982W    
  ศุกร์08:00-09:30Online ศิลปศาสตร102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  05 อังคาร08:00-09:30Online ศิลปศาสตร102C1000100W   CLOSED 
  ศุกร์08:00-09:30Online ศิลปศาสตร102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  06 อังคาร08:00-09:30Online ศิลปศาสตร102C1000100W   CLOSED 
  ศุกร์08:00-09:30Online ศิลปศาสตร102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  07 จันทร์09:30-11:00Online ศิลปศาสตร102C1000100W   CLOSED 
  พฤหัสบดี09:30-11:00Online ศิลปศาสตร102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  08 จันทร์09:30-11:00Online ศิลปศาสตร102C1000100W   CLOSED 
  พฤหัสบดี09:30-11:00Online ศิลปศาสตร102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  09 จันทร์11:00-12:30Online ศิลปศาสตร102C1008218W    
  พฤหัสบดี11:00-12:30Online ศิลปศาสตร102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  10 จันทร์11:00-12:30Online ศิลปศาสตร102C1000100W   CLOSED 
  พฤหัสบดี11:00-12:30Online ศิลปศาสตร102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  11 อังคาร13:00-14:30Online ศิลปศาสตร102C1004060W    
  ศุกร์13:00-14:30Online ศิลปศาสตร102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  12 อังคาร13:00-14:30Online ศิลปศาสตร102C1000100W   CLOSED 
  ศุกร์13:00-14:30Online ศิลปศาสตร102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  13 อังคาร15:00-16:30Online ศิลปศาสตร102C806812W    
  ศุกร์15:00-16:30Online ศิลปศาสตร102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  14 อังคาร15:00-16:30Online ศิลปศาสตร102C806812W    
  ศุกร์15:00-16:30Online ศิลปศาสตร102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  15 อังคาร15:00-16:30Online ศิลปศาสตร102C806614W    
  ศุกร์15:00-16:30Online ศิลปศาสตร102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
  01 จันทร์08:30-10:00113 : 801801C25223W    
  พฤหัสบดี08:30-10:00113 : 801801C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 222-22-0
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 ศุกร์08:00-09:30N106:811811C251213W    
  ศุกร์13:00-14:30N106:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 1
พัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
10-4-6
10-7-3
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาแนวคิดทางด้านพฤติกรรม พื้นฐานชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการมนุษย์ กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม

Perspectives in behavior; biological foundations of behavior; human development; mental processes; personality; health behavior; social behavior

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47