เมนูหลัก

รศ213ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations Theory
สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: รศ102 หรือ
รศ103 หรือ
รศ102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-11:30SAS303142C60573W    
  พฤหัสบดี10:00-11:30SAS303142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 107 ห้อง BA 503
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 107 ห้อง BA 503
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
  02 พุธ09:00-12:00สิงห์ปราชญ์142C80800W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
 แพร่
  01 จันทร์13:00-14:30TBA(แพร่)TBAC220W    
  พฤหัสบดี13:00-14:30TBA(แพร่)TBAC      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 41-1-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N103:811
ผู้คุมสอบปลายภาค: นายอนุกูล จันทร์แก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: ตกค้าง
 ชุมพร
  01 จันทร์17:00-18:30303716C32320W    
  พฤหัสบดี17:00-18:30303716C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 232-26-6
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ทฤษฎี และกรอบแนวคิดทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแนวทางดั้งเดิม แนวพฤติกรรม และยุคหลังแนวพฤติกรรม ทั้งที่เป็นแนวคิดกระแสหลักและนอกกระแสหลัก เพื่อใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และแนวโน้มของกิจการระหว่างประเทศ

Theories and concepts of international relations; traditional approach, behavioral approach, post- behavioral approach, mainstream and alternative approach for explanation and analyze in international relations and trend of international affair.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47