เมนูหลัก

รศ411สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์
Seminar in Political Science Research Practice
สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:30-13:30SAS305142C55541W    
  จันทร์13:30-15:00SAS305142L      
  พฤหัสบดี12:30-15:00SAS305142L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์
  02 จันทร์15:00-16:00SAS305142C55532W    
  จันทร์16:00-17:30SAS305142L      
  พฤหัสบดี15:00-17:30SAS305142L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์
 แพร่
  01 พุธ16:00-21:00TBA(แพร่)TBAC110W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ สุภาแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ
อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ตกค้าง
 ชุมพร
  01 จันทร์08:00-10:00305716C25250W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00302716L      
  ศุกร์13:00-15:00302716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อรวรรณ อินสตูล
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 425-25-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ฝึกหัดทำวิจัยทางรัฐศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่การสังเกตปรากฏการณ์และกำหนดโจทย์วิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การทบทวนเอกสารเกี่ยวข้อง การสร้าง กรอบแนวคิด การออกแบบการวิจัย การกำหนดแหล่งข้อมูล วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ผล การอภิปรายผลการวิจัย และการเขียนและการนำเสนอผลการวิจัย
Discussion on the students’ conducted process of research. This includes observation of political science phenomena, Identify research problems, set up research questions, research objective and hypothesis, literature review, research
designs, source of data identification, research instrument, data collection methods, data processing, data analysis, research results, conclusion and implication of research results, research recommendation, and research writing and presentation.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47