เมนูหลัก

รศ422ชุมชนกับการจัดการสาธารณะภัย
Community and Disaster Management
สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-10:00C3 COM : 801801C30255W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 425-25-0
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2563 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 801 ห้อง 104 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N108:811
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดสาธารณะภัยหลายรูปแบบ การเตรียมการบริหารเพื่อรับมือกับสาธารณะภัยอย่างรอบด้านด้วยการวางแผน กลยุทธการบริหารก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุอย่างมี
ประสิทธิภาพ การเตรียมชุมชนให้พร้อมกับการเผชิญเหตุ โดยการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณะภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน และการควบคุมฝูงชน และศึกษากรณีการบริหารขององค์การของประเทศไทยในระดับต่าง ๆ
Study the impact of global warming to climate and environment changes after disaster i.e. flood, drought, cold wave, tsunami, pollution and earth quake. Preparing of effective disaster management by strategic plan, before ,
concurrent and after crisis risk management mob control.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47