เมนูหลัก

ศท013สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
Health for Life
สังกัดศิลปศาสตร์, การพัฒนาสุขภาพชุมชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาเทียบเท่า:10700202, ศท013
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:0080-403147C60591W    
  ศุกร์08:00-10:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์หลี่ ยิง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 จันทร์10:00-12:0080-404147C60600W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์หลี่ ยิง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 จันทร์15:00-17:0080-404147C60600W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ ละอองศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  04 อังคาร08:00-10:0080-404147C60591W    
  ศุกร์08:00-10:00สังคม 606102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ ละอองศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  05 อังคาร13:00-15:0080-404147C60600W    
  ศุกร์13:00-15:00สังคม 606102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  06 จันทร์08:00-10:00สังคม 106102C60600W    
  พฤหัสบดี08:00-10:0080-404147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-501
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  07 จันทร์10:00-12:00ศกฬ โซน B110C60600W    
  พฤหัสบดี10:00-12:0080-404147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-501
26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  08 อังคาร13:00-15:00ศกฬ โซน B110C60600W    
  ศุกร์13:00-15:0080-404147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  09 จันทร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110C60600W    
  พฤหัสบดี15:00-17:0080-404147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ โกมลมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  10 อังคาร15:00-17:00ศกฬ โซน B110C61610W    
  ศุกร์15:00-17:0080-404147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ โกมลมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  11 อังคาร10:00-12:00ศกฬ โซน B110C62620W    
  ศุกร์10:00-12:0080-404147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ โกมลมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
Oอาจารย์กฤษตธี สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  12 อังคาร13:00-15:00สังคม 610102C60600W    
  ศุกร์13:00-15:0080-304147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์กฤษตธี สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  13 ศุกร์08:00-10:00สังคม 106102L60582W    
  อังคาร08:00-10:00สังคม 106102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  14 จันทร์13:00-15:0080-503147C60600W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  15 จันทร์10:00-12:0080-304147C65650W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 108 ห้อง SE(ดินปุ๋ย) 202
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oรองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oรองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  16 จันทร์13:00-15:0080-304147C60600W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทฤทธิ์ โชคถาวร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  17 จันทร์13:00-15:00ศกฬ โซน B110C60600W    
  พฤหัสบดี13:00-15:0080-304147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทฤทธิ์ โชคถาวร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  18 อังคาร13:00-15:0080-304147C60600W    
  ศุกร์13:00-15:00สังคม 610102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  19 อังคาร15:00-17:0080-304147C60600W    
  ศุกร์15:00-17:00สังคม 606102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  20 อังคาร15:00-17:0080-404147C60600W    
  ศุกร์15:00-17:0080-304147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 126 ห้อง PT118
26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  21 จันทร์15:00-17:0080-401147C61610W    
  พฤหัสบดี15:00-17:0080-304147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 126 ห้อง PT118
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 แพร่
  01 อังคาร15:00-17:00N106:811811C503218W    
  ศุกร์15:00-17:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน ชั้นปี 1
ชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปี 1
30-22-8
10-7-3
50-3-47
สอบกลางภาค: 23 ส.ค. 2561 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 104 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ชีวะ+ศศ+ผพ
  02 อังคาร08:00-10:00N103:811811C403010W    
  ศุกร์08:00-10:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 130-29-1
สอบกลางภาค: 23 ส.ค. 2561 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ผส
  03 อังคาร13:00-15:00105 : 801801C50464W    
  ศุกร์13:00-15:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
สำรองให้:พัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
การตลาด ชั้นปี 1
13-13-0
16-16-0
สอบกลางภาค: 23 ส.ค. 2561 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
23 ส.ค. 2561 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
นายคุณณัฐกิตต์ วงศ์จันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: พท+กต
  04 จันทร์08:00-10:00113 : 801801C50482W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 140-38-2
สอบกลางภาค: 23 ส.ค. 2561 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
นายคุณณัฐกิตต์ วงศ์จันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: กป
  05 จันทร์10:00-12:00113 : 801801C45396W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 138-38-0
สอบกลางภาค: 23 ส.ค. 2561 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 116 : 801
26 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อลิษา อินจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: กป
Course Description
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยคำนึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการสาธารณสุขเป็นสำคัญ ทั้งนี้เน้นถึงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ
การป้องกันควบคุมและการจัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย การปฐมพยาบาล และการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา สิ่งเสพติดให้โทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุการจราจร โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ
Concepts in health, health management, health promotion with an emphasis on principles of physical education, health education, recreation, sports science, and public health; exercise for health; nutrition and health; stress prevention and eradication;
physical fitness test and assessment; first aid; prevention of exercise and sports injury, drug abuse, accident, and major transmitted and non-transmitted diseases; providing sex-education.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47