เมนูหลัก

ศท014การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
Information Searching for Academic Study
สังกัดศิลปศาสตร์, กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:ตล362
รายวิชาเทียบเท่า:ศท014, 10700401
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:0080-501147C603030W    
  ศุกร์10:00-12:0080-501147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 อังคาร15:00-17:0080-401147C60564W    
  ศุกร์15:00-17:0080-401147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 จันทร์15:00-17:00ศร401125C604020W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศร401125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
  01 จันทร์10:00-12:00302/2 : 801801C17014426W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00302/2 : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นางสาวขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
19 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
19 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
15 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
15 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 พฤหัสบดี17:00-19:00TBA(แพร่)TBAC660W    
  พฤหัสบดี19:00-21:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นางสาวขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 ชุมพร
  01 อังคาร13:00-15:00304716C60573W    
  ศุกร์13:00-15:00308716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใช้ทรัพยากรสารนิเทศ เน้นการเข้าถึงในระบบเครือข่าย วิธีการเข้าถึงสารนิเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด และแหล่งสารนิเทศที่เป็นฐานข้อมูลออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องมือช่วยค้น (Search engine)
การประเมินคุณค่าสารนิเทศและเลือกใช้สารนิเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอ้างอิง (Reference) และการลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และข้อมูลออนไลน์เพื่อการเขียนงานทางวิชาการ
Fundamental knowledge of information; use of information resources with an emphasis on the Internet access; access means of library information databases and online databases on the Internet; use of search engines; information evaluation and how to make
an effective use of desired information; citing references and making bibliographies for academic papers.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47