เมนูหลัก

สศ452การจัดการฟาร์มโคนม
Dairy Farm Management
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, โคนมและโคเนื้อ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:สศ532, สศ550
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:00AT 1203112C453510W    
  พฤหัสบดี08:00-09:00AT 1203112C      
  พฤหัสบดี13:00-16:00ฟาร์มโคนมโคเนื้อ112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษา ก่อนรหัส61
Course Description
การจัดการตนเอง การดำเนินงานฟาร์มโคนมในเชิงธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและการดำเนินการผลิตในด้านต่าง ๆ เช่น การตั้งเป้าหมายการผลิต การวางระบบ การจัดการและแบ่งฝูงโคนม การจัดการเลี้ยงโคในระยะต่าง ๆ ของการเจริญเติบโต การจัดการให้อาหารฝูงโครีดนมโดยการประยุกต์ใช้
คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นหลัก การสำรองอาหารโคนม การจัดการให้อาหารการแก้ปัญหาของโคที่ให้ผลผลิตสูง การจัดการด้านการผสมพันธุ์ ระบบการรีดนมและโรคเต้านมอักเสบ ความผิดปกติของกีบ และการตัดแต่งกีบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการจัดการฟาร์ม
Self-Management, operating dairy farm, business planning and operation in various aspects such as production targets, implementing management and herd allotment, cattle management in each growth stage, feeding dairy cattle herd according to body score,
feed preservation for dairy cattle, feeding management, solving problems of high yielding cattle, management and mating, milking system and mastitis disease, abnormalities of hoof and hoof trimming, using computer software package for dairy farm managemen
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47