เมนูหลัก

กป371การพัฒนาระบบเกษตรป่าไม้เพื่อการท่องเที่ยว
Agroforestry Development for Tourism
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เกษตรป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00FR101:812812C35287W    
  อังคาร16:00-19:00FF ฟาร์มป่าไม้807L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
สอบกลางภาค: 20 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: เอกเลือก
Course Description
แนวคิดและหลักการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความสำคัญและปัจจัยที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยว รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การออกแบบวางผังพื้นที่ของระบบเกษตรป่าไม้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่สูง/ภูเขา การจัดการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์และการสื่อความหมาย รวมถึงการประยุกต์หลักการท่องเที่ยว
Concept and principles of tourism, ecotourism, significance and factors of tourism, types and activities of tourism, tourism site development, agroforest designs for ecotourism, accommodation development, local ecotourism development, and
local people participation in tourism especially on the mountainous/highland area, management of national park and related laws, knowledge of tourism guides and interpretation including the application of agroforestry principles in tourism.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47