เมนูหลัก

ทพ261ปฏิบัติงานฟาร์ม 2
Farm Practice 2
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี15:00-18:00FP ฟาร์มพืช806L22202W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน
อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 122-20-2
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 ชุมพร
  01 อังคาร16:00-19:00ฟาร์มการประมง709L20191W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปณิดา กันถาด
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 120-19-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานฟาร์ม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ คุ้นเคย เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนเรียนรู้ถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูก การขยายพันธุ์พืช การดูแลรักษาพืชปลูก ตลอดจนการจัดการฟาร์มและสถานเพาะชำพืช

Provide students with farm practice, so that students learn to become familiar, skills practice areas as well as learn about the activities related to the plant, propagation, care and treatment crops, farm management and nursery.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47