เมนูหลัก

ทพ341เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช
Crop Improvement Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว340
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-15:00FP101:813813C30273W    
  ศุกร์15:00-18:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 327-27-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 11 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 จันทร์17:00-19:00303716C1688W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00LAB4701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 316-8-8
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ประโยชน์และความสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืช แหล่งพันธุกรรมและวิวัฒนาการของพืช หลักการคัดเลือกพันธุ์ เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม่ ๆ ในการผสมพันธุ์พืชเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืชแบบปกติและวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของ Hybrid Vigor กับ
พืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศ
The benefits and important in plant breeding, evolution, plant genetic resources, principle of selection, general techniques and new techniques in plant breeding for crop improvement, conventional plant breeding methods and
biotechnology, utilization of Hybrid Vigor of economic importance plant in the country.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47