เมนูหลัก

ทพ493ปัญหาพิเศษ
Special Problem
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์17:00-20:00TBA(แพร่)TBAL19190W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน
อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 419-19-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 ชุมพร
  01 15105W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร
อาจารย์ปณิดา กันถาด
อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 415-8-7
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
นักศึกษาเลือกศึกษา ค้นคว้า และทดลองในเรื่องที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพืช และเรียบเรียงเป็นรายงานตามหลักวิชาการ ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ

Students choose to study and research in the interest title of crop production technology, or other related plant and compile a report on technical principles under the supervision and guidance of advisor special problems.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47