เมนูหลัก

ทพ320เทคโนโลยีการผลิตผักเศรษฐกิจ
Economic Vegetable Crops Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ทพ200
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00FP101:813813C30219W    
  จันทร์16:00-19:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 327-21-6
สอบกลางภาค: 27 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 811 ห้อง N202:811
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
หลักการผลิตพืชผักที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยการวางแผนกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิตผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งผักเขตร้อนและหนาว เริ่มตั้งแต่การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งการแปรรูป และ
การตลาด เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักการรับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Principle production of vegetable on quality and safety, planning and technical production of vegetable that are both economically important tropical and winter vegetables, the process of preparing materials, planting, care, harvesting, post-harvest
technology including processing and marketing. under the department of agriculture and international standards quality or related agencies.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47