เมนูหลัก

ทพ324เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
Economic Mushroom Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:00FP101:813813C30624W    
  ศุกร์08:00-09:00FP101:813813C      
  พุธ09:00-12:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 327-6-21
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
การจำแนกเห็ดราและชนิดของเห็ด ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีววิทยาของเห็ด เทคนิคและวิธีการผลิตหัวเชื้อเห็ดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์เห็ดชนิดต่าง ๆ การจัดการโรงเรือน และการดูแลรักษาเห็ด การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและคุณค่าทางอาหารของเห็ด
และการตลาด ตลอดจนการวินิจฉัยเห็ดพิษ และสารเคมีบางชนิดที่มีในเห็ดที่มีโทษและประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักการรับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Identification and mushroom species, morphology, biology of mushrooms. technical and production of economic importance mushroom, selection and breeding mushrooms, housing management, and care of mushrooms, harvesting, processing and nutritional value of
mushrooms and marketing as well as mushroom poisoning diagnosis. And some chemicals substance contained in mushrooms that are harmful and beneficial organisms under the department of agriculture and international standards quality or related agencies.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47