เมนูหลัก

ทพ333เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
Flower and Ornamental Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ทพ200
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:30-12:30FP101:813813C27270E    
  จันทร์13:00-16:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 327-27-0
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2563 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 10 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: อล
Course Description
การจำแนกประเภท ความสำคัญของไม้ดอกและไม้ประดับ การเจริญเติบโต กระบวนการผลิตที่ได้มาตราฐานและปลอดภัย การใช้ประโยชน์ และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การคัดขนาดและคุณภาพ การตัดแต่ง การทำความสะอาด การลดอุณหภูมิ การควบคุมศัตรูพืช การ
บรรจุ การขนส่ง การขนย้าย การเก็บรักษา และการปฏิบัติต่อผลผลิตไม้ดอก การตลาดของไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักการรับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Classification the importance of flowers and ornamental plants, growth,and post-harvest technology, the grading and quality, trimming, cleaning, reduced temperature, pest control, packaging, transportation, handling, storage, and
practice of flower production technology, utilization and marketing, under the department of agriculture and international standards quality or related agencies.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47