เมนูหลัก

คม105เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
สังกัดวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:คม210, คม250, คม250, คม260, คม260
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์11:00-12:3080-201147C1657590W    
  พฤหัสบดี11:00-12:3080-201147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กัญญา บุตราช
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ
อาจารย์ ดร.อนุกุล บุญเลิศ
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 108 ห้อง SE(ดินปุ๋ย) 202
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 108 ห้อง SE(ดินปุ๋ย) 202
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร08:00-09:30วิทย์ 1108105C16010159W    
  ศุกร์08:00-09:30วิทย์ 1108105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กัญญา บุตราช
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ
อาจารย์ ดร.อนุกุล บุญเลิศ
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
Course Description
โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีอินทรีย์

Atomic structure, stoichiometry, chemical bonding, properties of gas, liquid, solid and solution in relation with kinetics, chemical equilibrium, acid-base, and organic chemistry

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47