เมนูหลัก

นป321การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจประมง
Feasibility Study for Investment in Fisheries Business
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์16:00-19:00FT(ประมง) 1101106C40400W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง รหัส 60 เท่านั้น
Course Description
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน ประเภทของธุรกิจประมง การวางแผนการลงทุน การจัดหาและการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงาน ศึกษาผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและภายในต่อการลงทุน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้าน
การบริหารจัดการ การตลาด การผลิต การบริการและการเงินของโครงการที่จะลงทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจประมง การประเมินโครงการเพื่อตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงของธุรกิจ การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน
Definition and objective of investment analysis and evaluation; types of fisheries business; investment planning; acquiring data and data analysis; report preparation; investigation of external and internal factors affecting operation; feasibility study
of the project in terms of management, marketing, production, services, and finance; risk analysis in fisheries business, project evaluation for investment decision considering returns and risks; usage of program package for investment evaluation.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47