เมนูหลัก

พล451เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
Fisheries Processing Technology
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี18:00-20:00FT(ประมง) 1101106C60600W    
  อังคาร13:00-16:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 58
  02 ศุกร์16:00-18:00FT 1302106C60582W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 58
  03 ศุกร์16:00-18:00FT 1302106C110W    
  เสาร์13:00-16:00FT 1302106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนศ.ตกค้าง
 ชุมพร
  01 อังคาร08:00-10:00305716C554114W    
  พฤหัสบดี09:00-12:00LAB3701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส
สำรองให้:การประมง ชั้นปี 3
การประมง ปี 2 ขึ้นไป
55-25-30
55-16-39
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 405
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ปณิดา กันถาด กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 18 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 405
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
สถานการณ์ความต้องการของตลาด คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวเคมีของสัตว์น้ำ สาเหตุของการเสื่อมเสียคุณภาพ กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การเพิ่มคุณค่าในสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การนำผลผลิตเหลือใช้มาใช้ประโยชน์

Situations of marketing requirement, physical, chemical and biochemical properties of aquatic animals, causes of quality deterioration, aquatic animal processing, quality and standard of products, enhanced utilization of
commercial aquatic animals, product-waste utilization.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47