เมนูหลัก

นป313การทำฟาร์มสัตว์น้ำอินทรีย์
Organic Farming for Aquatic Animals
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์17:00-20:00FT(ประมง) 1101106C50545W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
Course Description
หลักการและวิธีการในการทำฟาร์มสัตว์น้ำอินทรีย์ ระบบนิเวศในฟาร์ม หน่วยงานและวิธีการรับรองฟาร์มสัตว์น้ำอินทรีย์ การจัดการสารอินทรีย์และของเสียในฟาร์มเพื่อให้เกิดสารอาหารและห่วงโซ่อาหาร การจัดการความหลากหลายของสัตว์น้ำ อาหารสัตว์อินทรีย์ การจัดการสุขภาพ
สัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน การบริหารจัดการฟาร์มสัตว์น้ำอินทรีย์ การศึกษาและอภิปรายกรณีตัวอย่างและงานวิจัยด้านสัตว์น้ำอินทรีย์
Principles and practices of organic farming; farms as ecological systems; the certification process and agencies; organic matter management to support the food web and nutrient availability; managing biodiversity, organic fish feed, and
aquatic animal health; integrating crops and aquatic animals; organic aquatic animal husbandry practices, crop systems studies, farmer and researcher panel discussions.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47