เมนูหลัก

นป324การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์16:00-19:00FT(ประมง) 1101106C60546W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้
อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์
อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขานวัตกรรมฯ รหัส 61
Course Description
เป็นการนำเข้าสู่แนวความคิดและการปฏิบัติของการเป็นผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมถึงอีกหลายแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดย่อมและการพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการในการเป็น
ผู้ประกอบการ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประกอบการ การวางแผนและการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Approaching to concepts and process to develop the Entrepreneurship, including local and oversea business; understanding of the distinct strategies and practices of either SMEs or new venture companies; Entrepreneurial Orientation;
Enterprise Characteristics; factors affecting business; new venture dynamics and communication issues; a business plan and management.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47