เมนูหลัก

นป325ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น
Principal of Digital Business
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:00FT(ประมง) 1101106C40400W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง รหัส 60 เท่านั้น
Course Description
ศึกษาความสำคัญของธุรกิจดิจิทัล ประเภทและโมเดลของธุรกิจดิจิทัล พื้นฐานทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินการธุรกิจดิจิทัล และระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการชำระเงิน ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกลยุทธ์และ
แนวทางในการดำเนินธุรกิจดิจิทัล
Importance of digital business; types and models of digital business; Fundamental of information technology systems supporting the digital business operation; security system; online payment; online marketing and related laws;
strategies and guidance for digital business.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47