เมนูหลัก

กจ210หลักการจัดการธุรกิจ
Business Management
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:กจ220, กจ221, กจ311, กจ320, กจ321, กจ322, กจ325, กจ420, นศ342
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:3080-201147C2492490W    
  ศุกร์08:00-09:3080-201147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-503
31 ส.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
31 ส.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-503
9 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-502
9 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: สำหรับสาขาวิชาการจัดการ ปี 2 และ สาขาการบัญชี ปี 1 เท่านั้น
 แพร่
  01 อังคาร13:00-14:30N207:811811C251312W    
  ศุกร์10:30-12:00N207:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 120-13-7
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: บช
Course Description
ศึกษาหลักการจัดการ กระบวนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างและจัดการองค์กร หน้าที่หลักขององค์กรและความเกี่ยวพันขององค์กรต่างๆในการดำเนินธุรกิจ เช่น การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการดำเนินงานและการผลิต ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ความเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจในยุคปัจจุบัน นอกจากนั้นยังศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของการประกอบการธุรกิจทีมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมและสังคม ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม
Study of the principle of management, business process and organizational business. Including the function of business operations such as marketing, finance, human resources management. Management, implementation and production. Study
and analyze economic environment, changes and factors that affect business management in present times. Study the roles and responsibilities of business towards economic development, environment and society.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47