เมนูหลัก

กจ210หลักการจัดการธุรกิจ
Business Management
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:กจ220, กจ221, กจ311, กจ320, กจ321, กจ322, กจ325, กจ420, นศ342
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:30-11:00ศร201_1125C1311247W    
  พฤหัสบดี09:30-11:00ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับสาขาวิชาการจัดการ ปี 2
Course Description
ศึกษาหลักการจัดการ กระบวนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างและจัดการองค์กร หน้าที่หลักขององค์กรและความเกี่ยวพันขององค์กรต่างๆในการดำเนินธุรกิจ เช่น การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการดำเนินงานและการผลิต ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ความเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจในยุคปัจจุบัน นอกจากนั้นยังศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของการประกอบการธุรกิจทีมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมและสังคม ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม
Study of the principle of management, business process and organizational business. Including the function of business operations such as marketing, finance, human resources management. Management, implementation and production. Study
and analyze economic environment, changes and factors that affect business management in present times. Study the roles and responsibilities of business towards economic development, environment and society.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47