เมนูหลัก

คม320ชีวเคมีเบื้องต้น
Fundamental Biochemistry
สังกัดวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: คม250 หรือ
คม253 และ คม254 หรือ
คม250 หรือ
คม250
รายวิชาต่อเนื่อง:ชว300, ชว444, ทก330, ทก331, ทช322, ทช740, ทน320, ทอ320, ผส350, ผส366, พร421, พล452, สศ200, สศ200, สศ304, สศ401, สศ474, สศ520
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:303102141C20018416W    
  พฤหัสบดี08:00-09:303102141C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ชั้นปี 222-5-17
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC403
17 ม.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
17 ม.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC402
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC303
20 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 จันทร์13:00-14:30วิทย์ 1108105C1751741W    
  พฤหัสบดี13:00-14:30วิทย์ 1108105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
อาจารย์กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ชั้นปี 2175-0-175
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
17 ม.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์กัญญา บุตราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-401
20 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 อังคาร11:00-12:30วิทย์ 1108105C1651614W    
  ศุกร์11:00-12:30วิทย์ 1108105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
อาจารย์กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ชั้นปี 210-9-1
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-502
17 ม.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-501
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-502
20 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-501
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
  01 อังคาร10:00-11:30N103:811811C45441W    
  ศุกร์10:00-11:30N103:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี
สอบกลางภาค: 20 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
20 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
กรดเบสและบัฟเฟอร์โครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติของโมเลกุลที่สำคัญในสิ่งมีชีวิตคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนกรดนิวคลีอิกเอนไซม์และวิตามินการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารชีวโมเลกุลเช่นเมตาบอลิสมที่สำคัญโดยเฉพาะวิถีไกลคอไลชีสวัฏจักรเครบส์วิถีเพนโตฟอสเฟตการ
สังเคราะห์และการสลายไขมันกรดนิวคลีอิกและโปรตีน
Acid- base and buffer, chemical structure, properties of important biomolecules such as carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, enzyme, and vitamins and their qualitative analysis. The main metabolisms especially glycolysis pathway,
Kreb's cycle, pentose phosphate pathway.The synthesis and degradation of nucleic acid and protein.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47